Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan, dat de belangen van de ouders en het personeel behartigt. De rol van de MR is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Gebaseerd op deze wet is het Medezeggenschapsstatuut en het Medezeggenschapsreglement van de Antoniusschool opgesteld. De rol van de medezeggenschapsraad kan velerlei zijn:
De MR behartigt de belangen van het personeel, de ouders en de kinderen;
De MR controleert en toetst de uitvoering van het beleid;
De MR draagt bij aan besluitvorming.
 

Taken van de MR

De MR overlegt met de directie en soms het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals het beleid van de school, het personeelsbestand en zaken zoals bijvoorbeeld de schoolbijdrage en de inzet van de financiering door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.
Andere onderwerpen die we in het afgelopen jaar besproken hebben zijn bijvoorbeeld naschoolse- en tussenschoolse opvang, de verkeerssituatie en het beleid digibord.
 

Bevoegdheden van de MR

De bevoegdheden van de MR zijn in het reglement vastgelegd. De bevoegdheden zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden.
Algemene bevoegdheden:
  • Recht op informatie
  • Recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan)
  • Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur wil bespreken.
Bijzondere bevoegdheden:
Instemmingsbevoegdheid
Instemmingsbevoegdheid houdt in dat de MR (of de geleding als die afzonderlijk instemmingsbevoegdheid over een bepaald onderwerp heeft) het recht heeft een voorgenomen besluit van het bestuur goed of af te keuren. Het bestuur mag in dergelijke gevallen een voorgenomen besluit pas uitvoeren als de MR, of de geleding waar het om gaat, ermee instemt.
Adviesbevoegdheid
Adviesbevoegdheid (die altijd voor de gehele MR geldt) betekent dat de MR het bestuur over een voorgenomen besluit mag adviseren. Het grote verschil met de instemmingsbevoegdheid is dat het bestuur een negatief advies van de MR naast zich neer mag leggen.
Er gelden eigenstandige bevoegdheden voor het hele MR en voor personeel en ouders afzonderlijk.
Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, staat in de artikelen 10 t/m 14van de WMS.
 

Leden MR

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van het team en de ouders. Het reglement bepaalt dat de MR uit zes leden bestaat: drie uit elke geleding (team en ouders). De leden van de MR worden per geleding gekozen en hebben drie (school)jaren zitting in de MR. De leden van de MR zijn dus de formele gesprekspartners van de ouders en het team met het bestuur van de Antoniusschool. Omdat de leden van de MR drie jaar zitting hebben wordt er naar gestreefd per jaar uit elke geleding een lid te vervangen. Een aftredend lid kan zich opnieuw kandidaat stellen en worden herkozen.

De leden van de MR dit schooljaar zijn:
Namens het team: Juf Noor, juf Joyce U. en Meester Jord.
Namens de ouders:  Thijs Etty, Marcel Kikkert en Sanne de Boer.
 

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer eens per acht weken. De MR moet ervoor zorgen dat iedereen binnen de school op tijd weet dat de MR bijeenkomt.


De vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer van het hoofdgebouw en zijn openbaar.
 

Contact

U kunt contact opnemen met een van de MR-leden of mailen naar de voorzitter van de MR (Noortje Lubbbers) .  MR@antoniusschool.com

Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline