Richtlijnen verlof buiten schoolvakanties

 
Extra verlofdagen, ziekteverzuim en leerplicht
Bij het verlenen van verlof volgen wij de regelgeving uit de leerplichtwet. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd aan de afdeling leerplicht van de Gemeente Bloemendaal gemeld. Verlof buiten de door school vastgestelde periodes om kan alleen via een schriftelijk verzoek aan de directeur.

Tijdig melden
Voor een bezoek van een paar uur (tandarts, arts, orthodontist etc.) vragen wij u dit te melden bij de leerkracht van uw kind.
 
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
A. Vakantieverlof
 
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Om bijvoorbeeld een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn. Jongeren hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Het staat de school uiteraard vrij één van de vakantiedagen voor dit doel in te leveren.

Geen extra verlof mogelijk
 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten).
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen bijvoorbeeld).
 • Eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Het argument 'mijn kind is nog jong'.
 • Het argument 'vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven'.
   
Vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie van onderstaande voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
 1. als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.Bijvoorbeeld in de agrarische sector en de horeca.
 2. als het gezin in geen van de schoolvakanties in 1 schooljaar met vakantie kan. Dus niet in de voorjaarsvakantie, de mei-vakantie, de kerstvakantie en de zomervakantie. Een werkgeversverklaring wordt overlegd.
 3. de extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar. 
De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet. Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee maanden tevoren bij de directeur/rector van de school te worden ingediend.
 
B. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen (of minder) per schooljaar
 
Een verzoek om verlof in verband met gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 1 en 2 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen (of minder) per schooljaar dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school te worden ingediend.
 
Het verlof kan worden verleend
 1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 2. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
 3. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste
 4. 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 5. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur/rector; bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
 6. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
 7. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
 
C. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
 
Een verzoek om extra verlof in verband met gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient miminaal één maand tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.
 
Het verlof kan worden verleend indien
de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden
 • D. (Tijdelijk) vertrek naar het buitenland van een leerling
   
  Indien een ingeschreven leerling (tijdelijk) naar het buitenland vertrekt, zal de Antoniusschool de leerling pas uitschrijven, wanneer de school in het buitenland een bewijs van inschrijving oplevert.
  Wanneer ouders hun kind(eren) zonder toestemming van school houden is de directeur verplicht mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit betekent dat een onderzoek zal plaatsvinden door de leerplichtambtenaar en dat er een proces-verbaal opgemaakt kan worden.
   

Algemeen
Wanneer ouders hun kind(eren) zonder toestemming van school houden is de directeur verplicht mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit betekent dat een onderzoek zal plaatsvinden door de leerplichtambtenaar en dat er een proces-verbaal opgemaakt kan worden.
 
 

Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline