Protocollen

Protocollen
Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op De Antoniusschool gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook  richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde  afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

Pestprotocol
Pesten komt helaas op iedere school wel eens voor, ook bij ons kan dat gebeuren. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Het pestprotocol helpt ons daarbij.

Kindermishandeling
Alle scholen zijn verplicht een meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren. De meldcode beschrijft welke stappen een school moet doorlopen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.
De meldcode is een stappenplan waarin de handelingsmogelijkheden beschreven worden bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.
De Antoniusschool is wettelijk verplicht de stappen uit het protocol te implementeren.
 
Sociale Media
Het protocol is een praktisch instrument dat tegemoet komt aan de dagelijkse praktijk op school. Niet alleen werknemers maar ook ouders, leerlingen, familie en vrijwilligers vormen de doelgroep van het protocol.

Luizenprotocol
Hoofdluis is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Absoluut geen schande; er niets aan doen wel. We proberen we ervoor te zorgen dat na elke vakantie de kinderen gecontroleerd worden. Alle inspanningen zijn gericht op een vroegtijdige signalering van hoofdluis door middel van de consequente en systematische controle, het informeren van ouders en het appelleren op behandeling van hoofdluis door de ouders. Een en ander uiteraard alleen te doen met hulp van de ouders.Deze website en AVG
We proberen deze website zo up to date mogelijk te houden. De site bevat informatie over de school voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden. Zoals u wellicht heeft gezien, bevat de site veel foto's. In de schoolgids en bij de eerste schooldag maken we elk jaar de ouders erop attent dat men kan aangeven liever geen foto's op de site te hebben  van hun kind(eren).
In het kader van AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is een aantal voorwaarden die voor ons belangrijk zijn en waar we ons aan houden:
  • Deze website bevat up to date informatie over de school voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden.
  • Op de website of documenten op de website worden nooit de achternamen (volledige namen) van de kinderen vermeld.
  • De directie van de school is verantwoordelijk voor de inhoud van de schoolwebsite.
  • Ouders, leerkrachten en kinderen hebben te  allen  tijde, het recht om bepaalde foto's of teksten te laten verwijderen of aan te laten passen. Dit  dienen ze aan de directie door te geven.
  • Ouders die in school, of tijdens uitstapjes  zelf foto's  maken van activiteiten, vragen we heel nadrukkelijk dit ook met bovenstaande aandachtspunten in gedachten te doen.
 

Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline