Schoolbestuur

De Antoniusschool heeft de visie een inspirerende school te zijn waar je als kind graag op zit. Wij willen uit élk kind het beste halen. De cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind staan hierbij centraal en respectvol omgaan met elkaar en met de natuur zijn basisprincipes.  Gelet op de cognitieve ontwikkeling vinden wij met name de basisvakken taal en rekenen belangrijk. Voor de sociale ontwikkeling van het kind vinden wij het van belangrijk dat de school actief bijdraagt aan de ontwikkeling van alle kinderen tot jongeren die met een open vizier de maatschappij tegemoet treden, vanuit vertrouwen in de ander en met respect voor het bekende en het onbekende.
 
De school wordt bestuurd door de Stichting R.K. Onderwijs Aerdenhout. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden. Alle bestuursleden hebben één of meerdere kinderen op de Antoniusschool zitten.
Het bestuur draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van de Stichting. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op een goede verdeling van deskundigheid en ervaring op diverse aandachtsgebieden, zoals bestuurlijke kwaliteiten, personeelsmanagement, financiën, juridisch en onderwijskundig.

De organisatie hanteert het besturingsmodel 'met mandaat'. Bij mandatering machtigt het bestuur de directeur handelingen te verrichten in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de school en ziet erop toe dat -en hoe- de directie de onderwijskundige, maatschappelijke en financieel-economische doelstellingen, als beschreven in het schoolplan van de school, realiseert. De focus van het bestuur ligt niet op beleidsvorming (dat mandaat ligt bij de directie), maar veeleer naar het toezicht op de beleidsvorming en - uitvoering door de directie. Vandaar de term "toezichthoudend"  bestuur. Het bestuur is wel formeel (bestuurlijk) verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Conform onze statuten bestaat het bestuur uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel.

De directie heeft de dagelijkse leiding over de school. Zijn/haar bestuurlijke taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het management statuut.  In de statuten en in het daarop gebaseerde Management Statuut staat omgeschreven op welk moment en op welke wijze het bestuur door de directie wordt geïnformeerd resp. geraadpleegd. In het schoolplan (meerjarig) en het jaarplan (jaarlijks) worden de ambities van de school uitgewerkt in concrete en operationele doelstellingen. Alles wat hiervan afwijkt wordt door de directie met het bestuur besproken.

Het bestuur volgt de code goed bestuur van de PO raad en is transparant in haar beleid en haar belangen naar alle belanghebbende partijen. Het bestuur zorgt dat directie en het team van leerkrachten hun taken optimaal kunnen vervullen en heeft daarbij nadrukkelijk oog voor wensen van ouders, leerlingen, leerkrachten en andere belanghebbenden. De toezichthouders houden in de praktijk ogen en oren op het schoolplein open om signalen van ouders op te vangen. De samenwerking tussen het bestuur en de Medezeggenschapraad is vastgelegd in de statuten, maar ook buiten de formele kaders om heeft het bestuur nauw contact met de Medezeggenschapraad.

Het bestuur komt gemiddeld acht keer per jaar bijeen. De bestuursleden blijven voor een periode van drie jaar aan en kunnen een keer herbenoemd worden. De directie woont de bestuursvergaderingen bij.

Ouders kunnen het bestuur te allen tijde benaderen met vragen of met opmerkingen of anderszins commentaar op (het functioneren van) de school. De contactgegevens van alle bestuurders staan hieronder. Afhankelijk van de aard en de ernst van een signaal zal het bestuur bezien of actie door het bestuur vereist is. Meer informatie over de klachtenprocedure, de klokkenluidersregeling en andere formele juridische procedures is elders op deze website beschikbaar.

Voorzitter / Uitvoerend bestuurder
Veerle Struben


Toezichthoudende bestuurders:
Penningmeester

Marlijn van der Horst
Secretaris
Laura Bins
Algemene bestuursleden
Remco van Doorn
Mimi Mascini

Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline